Van Du Phan
Van Du Phan
Vinh University
vinhuni.edu.vn의 이메일 확인됨
제목
인용
인용
연도
Robust Fault-Tolerant Control of an Electro-Hydraulic Actuator With a Novel Nonlinear Unknown Input Observer
VD Phan, CP Vo, HV Dao, KK Ahn
IEEE Access 9, 30750-30760, 2021
52021
A compact adjustable stiffness rotary actuator based on linear springs: Working principle, design, and experimental verification
CP Vo, VD Phan, TH Nguyen, KK Ahn
Actuators 9 (4), 141, 2020
22020
Actuator Fault-Tolerant Control for an Electro-Hydraulic Actuator Using Time Delay Estimation and Feedback Linearization
VD Phan, CP Vo, HV Dao, KK Ahn
IEEE Access 9, 107111-107123, 2021
12021
Xây dựng giải pháp điều khiển thích nghi mờ loại 2 cho đối tượng robot 5 bậc tự do
PV Dư, LV Chương, NH Lư, HS Phương, TH Cường, ĐV Nam
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ 60 (Số 60, xuất bản tháng …, 2019
2019
ĐIỀU KHIỂN ROBOT 5 BẬC TỰ DO VỚI CƠ CẤU TAY MÁY TOÀN KHỚP QUAY TRÊN CƠ SỞ ỨNG DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ NƠ RON
PV Dư, ĐV Nam
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ 48 (Số 48, xuất bản tháng …, 2017
2017
NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ HỆ ROBOT TỰ ĐỘNG NHẬN DẠNG VÀ BÁM KHUÔN MẶT TRÊN CƠ SỞ MÁY TÍNH NHÚNG NHÂN LINUX
ĐV Nam, PV Dư, HS Phương
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ 46 (Số 46, xuất bản tháng …, 2016
2016
현재 시스템이 작동되지 않습니다. 나중에 다시 시도해 주세요.
학술자료 1–6