Tuấn Trịnh Ngọc
Tuấn Trịnh Ngọc
PhD of Environmental Science and Engineering, Electric Power University
epu.edu.vn의 이메일 확인됨
제목
인용
인용
연도
Ultrafast and stable hydrogen generation from sodium borohydride in methanol and water over Fe–B nanoparticles
JD Ocon, TN Tuan, Y Yi, RL de Leon, JK Lee, J Lee
Journal of power sources 243, 444-450, 2013
782013
Fe–B catalyst fabricated by hybrid capacitive adsorption–chemical reduction method and its application for hydrogen production from NaBH4 solution
TN Tuan, Y Yi, JK Lee, J Lee
Catalysis today 216, 240-245, 2013
222013
Improvement of water softening efficiency in capacitive deionization by ultra purification process of reduced graphene oxide
TN Tuan, S Chung, JK Lee, J Lee
Current Applied Physics 15 (11), 1397-1401, 2015
202015
Development of high quality Fe3O4/rGO composited electrode for low energy water treatment
NT Trinh, S Chung, JK Lee, J Lee
Journal of Energy Chemistry 25 (3), 354-360, 2016
62016
Nghiên cứu hiện trạng khai thác, nuôi trồng thuỷ sản ở Việt Nam và đề xuất phương pháp xử lí nước thải
TN Tuấn
Trung tâm nghiên cứu, quan trắc, cảnh báo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh …, 2005
32005
Nghiên cứu hiện trạng sản xuất tinh bột nghệ thị trấn Gia khánh – tỉnh Vĩnh Phúc và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường tại địa phương
TNT Lê Hải Anh
Tạp chí Công thương 13, 125-132, 2020
2020
Hiện trạng sử dụng, rủi ro môi trường của pin năng lượng mặt trời và đề xuất các biện pháp quản lý, tái chế phù hợp với điều kiện Việt Nam
TN Tuấn
Tạp chí Công Thương 5, 357-364, 2020
2020
Enhance water softening performance in capacitive deionization by using activated waste coffee ground electrode
TN Tuan
Tạp chí Công Thương 16, 197-204, 2019
2019
Nghiên cứu và ứng dụng Fuel Cell: Hướng đi mới để phát triển năng lực bền vững ở Việt Nam
NT Trịnh, NH Trương, HĐ Nguyễn
2019
SẢN XUẤT HYDROGEN HIỆU QUẢ CAO BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC SỬ DỤNG XÚC TÁC FeB
NT Trịnh
Đại học Công nghiệp Hà Nội, 2019
2019
Xác định độc tính cấp của Phenol trên tôm thẻ chân trắng (Peneaues vannamei)
NVKĐTL Trịnh Ngọc Tuấn
NXB Nông nghiệp 8, 212-221, 2018
2018
Quản lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản: hiện trạng, thách thức và định hướng bảo vệ môi trường
TN Tuấn
NXB Nông nghiệp, 211-215, 2016
2016
Lessons from Korean innovation model for ASEAN countries towards a knowledge economy
JD Ocon, D Phihusut, JAD del Rosario, TN Tuan, J Lee
STI Policy Review 4 (2), 19-40, 2013
2013
Nước thải nuôi tôm công nghiệp: phương pháp xử lý và hướng nghiên cứu
TN Tuấn
Tạp chí Khoa học, Công nghệ và Thông tin Kinh tế Thủy sản 4, 21-23, 2008
2008
현재 시스템이 작동되지 않습니다. 나중에 다시 시도해 주세요.
학술자료 1–14