Nam Dinh
Nam Dinh
https://sites.google.com/view/dinhnam/
vinhuni.edu.vn의 이메일 확인됨 - 홈페이지
제목
인용
인용
연도
A hierarchical control system for autonomous driving towards urban challenges
ND Van, M Sualeh, D Kim, GW Kim
Applied Sciences 10 (10), 3543, 2020
132020
Development of a microcontroller-based adaptive fuzzy controller for a two-wheeled self-balancing robot
DN Anisimov, ND Dang, Thai Son
Microsystem Technologies, 1-11, 2018
132018
Fuzzy Logic and Deep Steering Control based Recommendation System for Self-Driving Car
NDVGW Kim
International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS 2018), 1107, 2018
122018
Robust stereo visual inertial navigation system based on multi-stage outlier removal in dynamic environments
DV Nam, K Gon-Woo
Sensors 20 (10), 2922, 2020
92020
Solid-State LiDAR based-SLAM: A Concise Review and Application
D Van Nam, K Gon-Woo
2021 IEEE International Conference on Big Data and Smart Computing (BigComp …, 2021
62021
Multi-sensor fusion towards VINS: A concise tutorial, survey, framework and challenges
N Van Dinh, GW Kim
2020 IEEE International Conference on Big Data and Smart Computing (BigComp …, 2020
62020
Clothoid: an integrated hierarchical framework for autonomous driving in a dynamic urban environment
S Arshad, M Sualeh, D Kim, DV Nam, GW Kim
Sensors 20 (18), 5053, 2020
22020
Development of An Efficient and Practical Control System in Autonomous Vehicle Competition
ND Van, GW Kim
IEEE 19th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS …, 2019
22019
Online Self-Calibration of Multiple 2D LiDARs using Line Features with Fuzzy Adaptive Covariance
D Van Nam, K Gon-Woo
IEEE Sensors Journal, 2021
2021
A Universal Control System for Self-Driving Car Towards Urban Challenges
N Van Dinh, Y Ha, GW Kim
2020 IEEE International Conference on Big Data and Smart Computing (BigComp …, 2020
2020
An Efficient SLAM Framework with Multiple 2D LiDARs and Visual-Inertial Odometry for AGVs
D Van Nam, GW Kim
제어로봇시스템학회 국내학술대회 논문집, 193-194, 2019
2019
Xây dựng giải pháp điều khiển thích nghi mờ loại 2 cho đối tượng robot 5 bậc tự do
ĐVN Phan Văn Dư, Lê Văn Chương, Nguyễn Hoa Lư, Hồ Sỹ Phương, Tạ Hùng Cường
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ 60 (Số 60, xuất bản tháng …, 2019
2019
Multiple Solution Using Model Predictive Control based- Path Tracking Algorithm for Autonomous Vehicle
DV Nam
The 14th Korea Robotics Society Annual Conference (KRoC 2019), 2019
2019
A Development of Inertial-2D LiDAR SLAM on Manifolds Towards AGV
DV Nam
EEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, 2019
2019
Model Predictive Controller Based-Path Tracking for Autonomous Vehicle: A simple Kinetic model and MPC Implementation with latency compensate
D Van Nam, GW Kim
제어로봇시스템학회 각 지부별 자료집, 47-49, 2018
2018
Xây dựng giải pháp điều khiển thích nghi mờ loại 2 cho đối tượng robot 5 bậc tự do
DVN Phan Du
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ 60 (Số 60, xuất bản tháng …, 2018
2018
ĐIỀU KHIỂN ROBOT 5 BẬC TỰ DO VỚI CƠ CẤU TAY MÁY TOÀN KHỚP QUAY TRÊN CƠ SỞ ỨNG DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ NƠ RON
PV Dư, ĐV Nam
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ 48, 27-34, 2017
2017
NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ BÀN PHÍM CẢM ỨNG ĐIỆN DUNG ĐA ĐIỂM TUYẾN TÍNH TRÊN CƠ SỞ NGUYÊN LÝ PHÓNG NẠP TỤ CƠ SỞ ỨNG DỤNG TRONG NHÀ THÔNG MINH
ĐV Nam, HS Phương, ĐT Sơn
PROCEEDING of Publishing House for Science and Technology 1 (1), 2016
2016
Nghiên cứu và thiết kế Robot di động bám khuôn mặt sử dụng thuật toán PCA và Viola-Jones
DV Nam
Hội nghị toàn quốc về cơ điện tử lần thứ 8, 2016, 06-13, 2016
2016
Nghiên cứu và thử nghiệm thiết kế thiết bị tự động đọc ghi dữ liệu các máy hiển thị số trên cơ sở mạng nơ ron nhân tạo
DV Nam
Hội nghị toàn quốc về cơ điện tử lần thứ 8, 2016, 96-102, 2016
2016
현재 시스템이 작동되지 않습니다. 나중에 다시 시도해 주세요.
학술자료 1–20